Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetus 2016/979

1. Rekisterinpitäjä

Työväen Sivistysliitto TSL ry
Siltasaarenkatu 18–20 A, 00530 Helsinki
020 745 7611
Sähköposti: neuvonta@tsl.fi

2. Yhteyshenkilö

Mika Ukkonen
Siltasaarenkatu 18–20 A, 00530 Helsinki
Puhelin 040 500 6432
Sähköposti: neuvonta@tsl.fi

3. Rekisterin nimi

Aikamerkin uutiskirjeen tilaajat

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan yksiselitteisesti antama suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Aikamerkin uutiskirje.

5. Rekisterin tietosisältö/käsiteltävä henkilötieto

Pakollisena tietona sähköpostiosoite ja henkilön nimi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan henkilöltä itseltään verkkolomakkeella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

8. Tietojen suojaaminen ja säilytys

Manuaalinen aineisto: Tietoa ei tallenneta manuaalisesti.

Digitaalisesti säilytettävä aineisto: Käsittelemme tietoja itse ja hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Tiedot tallennetaan ulkopuolisen tahon hallinnoimalla ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan.

Henkilö voi poistua postituslistalta, milloin itse haluaa verkkolomakkeella.

9. Tietojen luovutukset ja siirrot

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

10. Tietojen siirrot tai luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

11. Profilointi

Profilointia ei tehdä.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa rekisterinpitäjälle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

  • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
  • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat rekisterinpitäjän käsittelemät henkilötiedot
  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
  • vaatia henkilötietojensa poistamista, jos käsittelyperusteena on suostumus tai oikeutettu etu
  • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
  • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin käsittelyperusteena on oikeutettu etu.
  • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut henkilötiedot rekisterinpitäjälle tai ne ovat syntyneet hänen oman toimintansa seurauksena
  • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti.

Rekisterinpitäjä varmentaa rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä ja voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

13. Oikeus valittaa viranomaiselle

Jos rekisteröity kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu, hänellä on oikeus tehdä valitus valvovalle tietosuojaviranomaisille.

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto. Toimiston tarkemmat yhteystiedot löytyvät internetosoitteesta: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot.

14. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen neuvonta@tsl.fi.

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterinpitäjän alussa olevaan osoitteeseen.

15. Muutokset tähän selosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 4.2.2021.